శ్రావణ మాసంలో మీ రాశిని బట్టి ఇలా చేస్తే ఏడు జన్మల పాపాలు తొలగి అష్టఐశ్వర్యాలు మీ సొంతం

శ్రావణమాసం అనేది దక్షిణాయనంలో వచ్చే విశిష్టమైన మాసం. శ్రావణ మాసము తెలుగు సంవత్సరంలో ఐదవ నెల. పౌర్ణమి రోజున శ్రవణ నక్షత్రము (అనగా చంద్రుడు శ్రవణం నక్షత్రంతో కలిసిన రోజు) కావున ఆ నెల శ్రావణము. ప్రస్తుతం వాడుకలో

Read more
error: Content is protected !!