ఏ జప మాలతో జపం చేస్తే ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తాయో తెలుసుకుందామా ?

ప్రతి ఒక్కరు జపం చేయటానికి ఏదొక మాలను ఉపయోగించటం చూస్తూనే ఉంటాం. జప మాలలతో చాలా రకాలు ఉంటాయి. అందువల్ల ఏ జప మాలతో జపం చేస్తే ఎటువంటి ఫలితాలు వస్తాయో తెలుసుకుందాం.పాదరస గుళికలతో తయారుచేసిన జపమాలతో జపం చేస్తే అన్ని రకాల ఫలితాలు పొంది శక్తివంతులు అవుతారు.మాణిక్య మాలతో జపం చేసేవారు తాము కోరుకున్న వారితో వివాహం అవుతుంది.బంగారు మాలతో జపం చేసే వారు అష్ట ఐశ్వర్యాలు పొందుతారు. 

ఇంద్ర నీల మణులతో కూడిన మాలతో జపం చేస్తే శత్రు భయం ఉండదు.పగడ మాలతో జపం చేస్తే వశీకరణ శక్తి వస్తుంది.ముత్యాల మాలతో జపం చేస్తే సమస్త శాస్త్రాలు నాలుక మీద తాండవం చేస్తాయి.స్వచ్ఛమైన స్పటిక మాలతో జపం చేయుట వలన మంచి గుణాలు కలిగిన సంతానం కలుగును.