కలబందలో ఇది కలిపి రాస్తే ఎంతటి నల్లని ముఖం అయినా తెల్లగా మెరిసిపోతుంది

Alovera Face Pack : ప్రతి ఒక్కరు ముఖం అందంగా తెల్లగా కాంతివంతంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. అది సహజం కూడా. అయితే దాని కోసం ఎన్నో రకాల

Read more

ఫంక్షన్ కి వెళ్ళే 10 నిమిషాల ముందు ఇలా చేస్తే ముఖం తెల్లగా,కాంతివంతంగా మెరుస్తుంది

Sandalwood benefits :ఫంక్షన్ కి వెళ్లినప్పుడు ముఖం తెల్లగా కాంతివంతంగా మెరవాలంటే బ్యూటీ పార్లర్ చుట్టూ తిరగవలసిన అవసరం లేదు. వేల కొద్ది డబ్బును ఖర్చు పెట్టవలసిన

Read more