కుంకుమ పువ్వు అమృత గురించి కొన్ని నమ్మలేని నిజాలు

అమృత అనగానే కుంకుమ పువ్వు సీరియల్ గుర్తొస్తుంది. తొలిసిరియల్ తోనే ఆడియన్స్ మనసు దోచుకున్న ఈమె మళయాళీ అయినా, తెలుగింటి ఆడపడచులా ఉంటుంది. ఈమె అసలు పేరు

Read more