మీరు 12 వ తారీఖున జన్మించారా….అయితే మీ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా?

Numerology:12 వ తారీఖున జన్మించిన వారి గుణాలు,ప్రవర్తన,బలాలు,బలహీనతలు ఎలా ఉంటాయో వివరంగా తెలుసుకుందాం. 12 వ సంఖ్యకు అధిపతి గురువు. కాబట్టి వీరి మీద గురు గ్రహ

Read more