తీరిన చిరు ‘చిరు’ కోరిక గూర్చి చెప్పిన గొల్లపూడి

తీరిన చిరు ‘చిరు’ కోరిక గూర్చి చెప్పిన గొల్లపూడి. ఒక ఇంటర్వ్యూ లో గొల్లపూడి వెల్లడించిన విషయం ఇది. కోడి రామకృష్ణ దర్శకత్వం లో  ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో

Read more