పెళ్లి అయిన స్త్రీలు మట్టి గాజులే ఎందుకు వేసుకోవాలో తెలుసా?

పెళ్లి అయిన స్త్రీలు మట్టి గాజులే ఎందుకు వేసుకోవాలని పెద్దవారు అంటారు అంటే…. పసుపు రంగు గాజులు…..సంతోషాన్ని పెంచుతాయి ఆకుపచ్చ గాజులు. ……అదృష్టాన్ని పెంచుతాయి నీలం రంగు

Read more