బాబు చిట్టి అంటూ నవ్వించిన శ్రీలక్ష్మి ఇపుడు పరిస్థితుల ప్రభావంతో ఎలా ఉన్నారో తెలుసా ?

అలనాటి నటీమణి శ్రీలక్ష్మిని చూడగానే ఆటో మెటిక్ గా మన పెదవులపై చిరునవ్వు వస్తుంది. ఆమె నవ్వకుండా ఎదుటి వారిని నవ్వించే సత్తా ఆమెకే సొంతం. అయితే

Read more