జయం ‘సుమన్ శెట్టి’ సినిమాలకు దూరంగా ఇప్పుడు ఏమి చేస్తున్నాడో తెలుసా? నమ్మలేని నిజాలు

సినిమా రంగమే ఓ విచిత్రమైనది. ఎప్పుడు ఎవరి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఎవ్వరికీ తెలియదు. ఒక్కొక్కరికి ఛాన్స్ లు వస్తాయి. మళ్ళీ కొన్ని కారణాల వలన ఆగిపోతాయి.

Read more