పూజలో రాగి పాత్రలను ఎందుకు వాడతారో తెలుసా ?

copper utensils Worship :మన సనాతన సంప్రదాయంలో ఎన్నో ఆరోగ్య రహస్యాలు దాగివున్నాయి. శాస్త్రీయత ఉంది. ఉదాహరణకు రాగి పాత్రలో రాత్రిళ్ళు నీళ్లు పోసి, ఉదయం సేవిస్తే

Read more