కాకికి అన్నం పెట్టడంలో ఉద్దేశ్యం ఏమిటో తెలుసా ?

why feed the crow : ఈ సృష్టిలో సకల జీవరాశులు ఆనందంగా జీవించాలన్నదే మన భారతీయ ధర్మం. అందుకే ముక్కోటి దేవతలకు మొక్కడం, పశు పక్ష్యాదులకు

Read more