మజ్జిగన్నంతో కలిపి ఉల్లిపాయ తింటే…. ఏమి అవుతుందో తెలుసా…?

curd with onions :ఉల్లి చేసిన మేలు తల్లి కూడా చేయదన్న సామెత మీరు అందరూ వినే ఉంటారు. ఉల్లి ఒంటికి చలువ చేస్తుందని చెబుతుంటారు. కాని

Read more