ఏసీ ఉన్నప్రతి ఒక్కరు ఇలా చేస్తే కరెంట్ బిల్ 250 కి మించదు….బెస్ట్ సలహా

వేసవి కాలం వచ్చేసింది. ఎండలు మండిపోతున్నాయి. AC లేనిదే ఒక క్షణం కూడా గడవదు. రోజు AC వేసుకుంటే నెల కరెంట్ బిల్ ఎంత వస్తుందో మన

Read more