పుట్టుమచ్చ ఇలా ఉంటే కోటిశ్వరులవుతారా…

జ్యోతిష్కులు పుట్టుమచ్చలను బట్టి, అరచేతి రేఖలను బట్టి జాతకం చెబుతుంటారు. శరీరంపై ఉండే పుట్టుమచ్చలు కూడా మన అదృష్టాన్ని నిర్ణయిస్తాంటారు జ్యోతిష్య పండితులు. దీనికి శాస్త్రీయత ఉందని

Read more