మీ ఇంటి చుట్టు పక్కల ఉండే ఈ తీగ ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా…అసలు నమ్మలేరు

Doosara theega upayogalu :ఇప్పుడు చెప్పే తీగ గ్రామాల్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనిపిస్తుంది. పొదలపై ఈ తీగ అల్లుకుంటుంది. దీని పేరే దూసర తీగ. దీని

Read more