ఈ పండ్లను మీరు ఎప్పుడైనా తిన్నారా… ఈ నిజం తెలిస్తే అసలు వదలరు

Eetha Kayalu Benefits : పామే కుటుంబానికి చెందిన ఈత చెట్టు శాస్త్రీయ నామము ‘ఫీనిక్స్ సిల్వెస్ట్రిస్’. దీనిని పండ్ల కోసం పెంచుతారు. ఈత చెట్టు నుండి కల్లు తీస్తారు. ఇది భారత

Read more