ఈ రోజు భాద్రపద శుద్ధ ఏకాదశి రోజున ఏమి చేసిన చేయకపోయినా ఇలా చేస్తే ఎంతటి కటిక పేదవాడైన ధనవంతుడు అవుతాడు

ప్రతి మాసానికి ఒక విశిష్టత ఉంటుంది అదే విధంగా బాద్రపద మాసానికి కూడా తగిన ప్రాధాన్యత ఉంది. చాంద్రమాన రీత్యా చంద్రుడు పౌర్ణమినాడు పూర్వాభాద్ర లేదా ఉత్తరాభాద్ర

Read more