సాయంత్రం వేళ ఈ పనులను చేస్తే లక్ష్మి దేవి ఆగ్రహానికి గురి కాక తప్పదు… ఆ పనులు ఏమిటో తెలుసుకోండి

పూర్వం మన పెద్దలు ఎన్నో నియమాలను,కట్టుబాట్లను,సంప్రదాయాలను పెట్టి ఆచరిస్తున్నారు. వాటి మీద నమ్మకం ఉన్నవారు పాటిస్తున్నారు. నమ్మకం లేనివారు పాటించటం లేదు. అయితే మన ఇంటిలో పెద్దవాళ్ళు

Read more