ఇంట్లో ఉండే ఈ 10 వస్తువులకి ఎక్స్‌పైరీ డేట్ ఉంటుందని మీకు తెలుసా?

కొన్ని ఏళ్ల తరబడి వాడుతున్న వస్తువు ఏదో ఒకటి ప్రతీ ఇంట్లో ఉంటుంది. స్టీల్ గిన్నెలు, ఇత్తడి సామాన్లు కాకుండా సాధారణంగా అన్ని ఇళ్ళల్లో లభించే కొన్ని

Read more