వీటిని తీసుకుంటే కంటి నరాలు బలంగా ఉండి కంటి చూపు పెరుగుతుంది

Vision Problems : ఈ మధ్యకాలంలో ప్రతి ఒక్కరూ కంప్యూటర్స్ ముందు, సెల్ ఫోన్స్ తో గంటల తరబడి గడిపేస్తున్నారు. దాంతో కంటికి సంబంధించిన సమస్యలు వస్తున్నాయి.

Read more