కంటి నరాలు బలంగా ఉండి కంటి చూపు బాగా పెరగటానికి వ్యాయామాలు

eyesight exercise : కంటికి ఎక్కువగా ఒత్తిడి ఇవ్వకుండా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. కళ్ళతో చిన్న చిన్న అక్షరాలు, లైట్స్, స్క్రీన్స్ ఎక్కువగా చూసినప్పుడు కంటి నరాలు,

Read more