నల్లటి వలయాలు కంటి కింద అందాన్ని అపహాస్యం చేస్తున్నాయా?

నల్లటి వలయాలు కళ్ల కింద చాలామందిని ఇబ్బందిపెడుతుంటాయి. ఈ నల్లటి చారల వల్ల కంటి సౌందర్యం దెబ్బతింటుంది. దీనికి ప్రకృతిలో దొరికే వస్తువులతోనే నివారించవచ్చు. కొబ్బరినీటిని కంటిచుట్టూ

Read more