ముఖానికి ఫౌండేషన్ వేసుకొనే పద్దతి గురించి తెలుసుకుందాము

అలంకరణలో అతి ప్రధానమైంది.. ఫౌండేషన్‌ ప్రక్రియ. దానిని ఎంచుకొనేటప్పుడు చర్మతత్వం, వాతావరణం వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. లేదంటే రకరకాల సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది. మొదటిసారి

Read more