చేతులు నుండి వెల్లుల్లి వాసన పోవాలంటే…చిట్కాలు

Garlic Smell :సాదారణంగా వెల్లుల్లి పాయను ముట్టుకున్నామంటే చేతులకు వాసన తొందరగా పోదు. అదే వెల్లుల్లిపాయను కోసామంటే ఆ వాసన అంత తొందరగా పోదు. అయితే ఈ

Read more