వెల్లుల్లి ఎక్కువగా తింటే వేడి చేస్తుందా… నిజం ఎంత ?

Garlic increase body temperature :మన పెద్ద వాళ్ళు ఈ ఆహారం తింటే వేడి చేస్తుంది. ఈ ఆహారం తింటే చలువ చేస్తుంది. అని చెప్పడం వింటూ

Read more