గోత్రం అంటే ఏంటి.? ఒకే గోత్రం ఉన్న వారు పెళ్లి చేసుకోవచ్చా.?

ప్రతి హిందువుకు గోత్రం అంటూ ఉంటుంది. గోత్రం లేని వారు ఉండరు అంటే అతిశయోక్తి లేదు. ప్రతి కులం వారికి కూడా వారిదైన గోత్రం ఉంటుంది. ఇంతకు

Read more