గుండు సుదర్శన్ గుండు వెనుక ఉన్న అసలు సీక్రెట్ తెలిస్తే సూపర్ ఐడియా అంటారు

సినిమా అనేది వినోదం… హాస్య ప్రధానంగా ఉంటె మరీ మంచిది. ఇక ఆరోగ్యకరమైన నవ్వు ఉంటె దాన్ని మించింది లేదు. అందుకే ‘నవ్వడం ఓ యోగం,నవ్వించడం భోగం

Read more