దీపారాధన చేసే సమయంలో ఈ తప్పులు చేస్తున్నారా?

సాదరణంగా దీపారాధన చేసే సమయంలో చాలా సందేహాలు వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే కొంత మంది తెలియక కొన్ని తప్పులను చేస్తూ ఉంటారు. ఈ రోజు ఈ వీడియోలో

Read more