ఏ దేవుడికి ఏ నైవేద్యం పెడితే పాపాలు తొలగిపోయి అష్ట ఐశ్వర్యాలు, సిరి సంపదలు కలుగుతాయో తెలుసా?

మనలో చాలా మంది ప్రతి రోజు పూజ చేస్తూ ఉంటాం. అలాగే దేవాలయానికి కూడా వెళుతూ ఉంటాం. ప్రతి రోజు పూజ చేసే సమయంలో నైవేద్యం పెడుతూ

Read more