పెళ్లి అయ్యాక స్త్రీల ఇంటి పేరు ఎందుకు మారుతుంది?

మన పెద్దవారు పెట్టె ఆచారాలకు ఎదో ఒక పరమార్ధం ఉంటుంది. ఇప్పటి తరానికి వాటి గురించి పెద్దగా తెలియకపోయిన వాటి గురించి తెలుసుకోవలసిన అవసరం,బాధ్యత ఉండటమే కాకుండా

Read more