రధసప్తమి రోజు జిల్లేడు ఆకుఫై రేగి పండు పెట్టుకొని తలస్నానం ఎందుకు చేస్తారు?

ఈ సంవత్సరం రధసప్తమి ఫిబ్రవరి 12 మంగళ వారం వచ్చింది. ఆ రోజున మనం జిల్లేడు ఆకుల ఫై రేగి పండ్లు పెట్టుకొని తలస్నానం చేసి పాలు

Read more