సుబ్బయ్య హోటల్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో మెనూ,స్పెషలిటీ తెలిస్తే ఇప్పుడే పరిగెడతారు తినడానికి

హోటల్ భోజనం అంటే మనకు కావాల్సింది వడ్డించి వెళ్లిపోవడం, మళ్ళీ కావాలన్నా ఏదో తప్పదురా అన్నట్లు మొహం చిట్లిచుకుంటూ వడ్డిస్తారు. కొన్ని హోటల్స్ అయితే మర్యాద కూడా

Read more