కలశంపై ఉంచినా కొబ్బరికాయను ఏం చేస్తున్నారు… ఇలా చేస్తే…

సాధారణంగా మనం ఇంటిలో వినాయకచవితి శ్రావణ శుక్రవారం పూజలు చేసుకున్నప్పుడు కచ్చితంగా కలశం పెట్టుకుంటాం. కలశం మీద కొబ్బరికాయ పెడుతూ ఉంటాం. అయితే మనలో చాలా మందికి

Read more

కలశంపై ఉంచిన కొబ్బరికాయను ఏమి చేయాలో తెలుసా?

సాధారణంగా మనం ఇంటిలో నోములు,వ్రతాలు,పూజలు చేసే సమయంలో కలశం మీద కొబ్బరికాయను పెట్టి పూజలు చేస్తూ ఉంటాం. కలశం కోసం రాగిచెంబు లేదా వెండి చెంబును తీసుకోని

Read more