కనుమ రోజు ఇంటి ఆడపడుచుకి చీర పెట్టె సంప్రదాయం ఎలా వచ్చిందో తెలుసా?

పండుగ వచ్చిందంటే అందరూ కలిసి సంతోషంగా జరుపుకుంటారు. పెద,ధనిక అనే భేదం లేకుండా అత్తరింటికి పంపిన కూతుళ్లను ఇంటికి పిలుస్తారు. సంక్రాంతి పండుగ సమయానికి ప్రతీ రైతు

Read more