వేసవిలో కర్బూజ పండును తప్పనిసరిగా తినాలి…ఆ కారణం తెలిస్తే…అసలు వదలరు

Kharbooja Benefits : కర్బూజ దోస జాతికి చెందిన పండు. దీని శాస్త్రీయ నామం కుకుమిస్ మెలో.ఇది దోస రకానికి చెందింది కాబట్టి కొంత మంది కూరగాయగా

Read more