కార్తీక పౌర్ణమి రోజు ఏమి చేసిన చేయకపోయినా ఈ ఒక్క పని చేస్తే అష్ట ఐశ్వర్యాలు కలగటమే కాకుండా కోటి జన్మల పుణ్యం దక్కుతుంది

అన్ని మాసాల్లో కన్నా కార్తీక మాసం చాలా పవిత్రమైనది. కార్తీక మాసంలో ప్రతి రోజు ప్రవిత్రమైన రోజే. కార్తీక మాసంలో శివుణ్ణి,విష్ణువుని పూజిస్తారు. అంటే ఈ కార్తీక

Read more