మంగళవారం ఖచ్చితంగా చేయవలసిన పనులు.. చేయకూడని పనులు

mangalavaram niyamalu :మంగళవారం చేయకూడని పనులు మంగళ వారం కుజునికి సంకేతం. కుజుడు ధరిత్రీ పుత్రుడు. కుజగ్రహం భూమి పరిమాణం కన్నా దాదాపు సగం చిన్నదిగా ఉంటుంది.

Read more