టాలెంట్ ఉన్నా లక్ కలిసి రాని దీక్ష సేథ్ ఇప్పుడు ఏమి చేస్తుందో తెలుసా?

దేనికైనా లక్కు ఉండాలని అంటారు. ఎన్ని వున్నా ఆవగింజంత లక్ లేకుంటే ఇబ్బందే అంటారు మరి. ఇంతకీ ఇదంతా ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో నార్త్ ఇండియా పొడగరి ముద్దుగుమ్మ

Read more