నెమలి పించం ఇంట్లో ఉండొచ్చా…లేదా…వాస్తవాన్ని తెలుసుకోండి

peacock feathers at home : మనవాళ్ళకి సెంటిమెంట్స్ ఎక్కువ. కొన్ని వస్తువులు వాడొచ్చని, కొన్ని వస్తువులు వాడకూడదని అలాగే కొన్ని ఇంట్లో ఉంటె మంచిదని, కొన్ని

Read more

నెమలి పించం ఇంటిలో ఉండవచ్చా…. ఉంటే ఈ విషయం తెలుసుకోకపోతే నష్టపోతారు

నెమలి భారత దేశ జాతీయ పక్షి. నెమలిని చూడంగానే మనకు వాటి అందమయిన ఈకలు కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తాయి. ఇటువంటి పొడావాటి ఈకలు నెమలికి మాత్రమే ఉంటాయి. నెమలి

Read more