. రాజసులోచన జీవితంలో మనకు తెలియని ఎన్నో నమ్మలేని నిజాలు ఉన్నాయని తెలుసా?

పిలాయర్ చెట్టి రాజీవలోచన అంటే ఎవరికీ తెలియదు. కానీ రాజసులోచన అనగానే ఆనాటి తరం నటి అని యిట్టె చెప్పేస్తారు. 1935ఆగస్టు 15న విజయవాడలో జన్మించిన ఈమె

Read more