తెలుగు సినీ రంగంలో రియల్ ఎస్టేట్ కింగ్ ఎవరో చూడండి

అన్ని రంగాల్లో ముందు చూపున్న వాళ్ళ మాదిరిగానే సినిమా రంగంలో కొందరు ముందుచూపుతో వ్యవహరించే వాళ్ళున్నారు. లేనివాళ్లకు ఎలాగో లేదు. ఇక అప్పట్లో తక్కువ ధరకు భూములు

Read more