ఈ కాయల పేరేమిటో తెలుసా? ఎక్కడైనా కనిపిస్తే అసలు వదలద్దు…ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ ఉన్నవారు…

Seema Chintakaya Benefits In telugu :ఈ కాయలను ఎప్పుడైనా చూసారా…ఇవి గ్రామాల్లో ఉన్నవారికి సుపరిచితమే. ఈ చెట్లు రోడ్డు పక్కన కనపడుతూ ఉంటాయి. వీటి పేరు

Read more

ఈ కాయల పేరేమిటో తెలుసా? ఎక్కడైనా కనిపిస్తే అసలు వదలకండి, ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ ఉన్నవారు…

Seema Chintakaya:ఈ కాయలను ఎప్పుడైనా చూసారా…ఇవి గ్రామాల్లో ఉన్నవారికి సుపరిచితమే. ఈ చెట్లు రోడ్డు పక్కన కనపడుతూ ఉంటాయి. వీటి పేరు సీమ చింతకాయలు. లేత గులాబీ

Read more