సుశీల కెరీర్ లో మాయని మచ్చలా మారిన ఘటనలు… కెరీర్ మీద ప్రభావం?

అహం దెబ్బతింటే వెంటనే కొందరు ప్రతాపం చూపించేస్తారు. ఇంకొందరు సమయం కోసం వెయిట్ చేస్తారు. అన్ని రంగాల్లో ఇలాంటి ఇగోలు సర్వ సహజం గా మారిపోయాయి. అయితే

Read more