ఏ అభిషేకం ఎన్ని దోషాలను పోగొట్టునో తెలుసా?

శివునుకి స్వచ్చమైన జలంతో అభిషేకం చేసినా 10 అపరాధములు చేసిన దోషం పోవును. అలాగే… ఆవుపాలతో- 100 అపరాధముల దోషం పోవును. ఆవు పెరుగుతో- 1000 అపరాధముల

Read more