మూత్రంలో మంట,ఒంట్లో వేడి క్షణాల్లో తగ్గి నీరసం,నిస్సత్తువ,అలసట అనేవి ఉండవు

Bottle gourd sweet : అనపకాయను చెక్కులు తీసి తురమాలి.ఒక కప్పు ఆనపకాయ తురుము సిద్దం చేసుకోవాలి. ఆనపకాయ తురుమును నీటిలో వేసి బాగా కడిగి పిండుకొని

Read more