వరలక్ష్మి వ్రతం ఏ సమయంలో చేస్తే సకల ఐశ్వర్యాలు,కోటి జన్మల పుణ్యం దక్కుతుందో తెలుసుకోండి

శ్రావణ మాసం శుక్ల పక్షంలో పొర్ణమి ముందు వచ్చే శుక్రవాతం నాడు వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని చేస్తారు. వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకున్న ఆ కథను విన్నా శుభం కలుగుతుంది.

Read more

ఆగస్టు 24 వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు ఏమి చేయకపోయినా ఇది ఒక్కటి చేస్తే కటిక పేదవాడు అయినా ధనవంతుడు అవుతాడు

మన హిందూ సాంప్రదాయంలో శ్రావణ మాసంలో వచ్చే వరలక్ష్మి వ్రతానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. శ్రావణ మాసం శుక్ల పక్షంలో పొర్ణమి ముందు వచ్చే శుక్రవాతం నాడు

Read more

శ్రావణ శుక్రవారం పూజ చేయటం వలన కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

మన పెద్దలు సంసారం సాగరం అని అన్నారు. అంతేకాక జీవితంలో కష్టాలు లేని మనుషులు ఉండరు. జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఎదో సమయంలో ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు వస్తూనే

Read more