కార్తీక పౌర్ణమి ఎప్పుడు నవంబర్ 22 ? 23 ? ఏ రోజు జరుపుకోవాలి

కార్తీక మాసంలో వెచ్చే పౌర్ణమిని కార్తీక పౌర్ణమి అని అంటారు. కార్తీక పౌర్ణమికి ఎంతో విశిస్టమైన రోజు.ఈ కార్తీక పౌర్ణమి శివరాత్రితో సమానమైనది. కార్తీక పౌర్ణమిని త్రిపుర

Read more

నవంబర్ 23 కార్తీక పౌర్ణమి రోజు 365 వత్తుల కట్టను వెలిగించే పద్దతి… ఎందుకు వెలిగించాలో తెలుసా?

కార్తీక మాసంలో పౌర్ణమి రోజు శివాలయానికి వెళ్లి గాని ఇంటిలో తులసి చెట్టు దగ్గర కానీ ఉసిరి చెట్టు దగ్గర కానీ 365 వత్తులను వెలిగిస్తూ ఉంటాం.

Read more