కలశంపై ఉంచినా కొబ్బరికాయను ఏం చేస్తున్నారు… ఇలా చేస్తే…

సాధారణంగా మనం ఇంటిలో వినాయకచవితి శ్రావణ శుక్రవారం పూజలు చేసుకున్నప్పుడు కచ్చితంగా కలశం పెట్టుకుంటాం. కలశం మీద కొబ్బరికాయ పెడుతూ ఉంటాం. అయితే మనలో చాలా మందికి

Read more