బిల్వ పత్రాలతో శనీశ్వరునికి పూజ ఎందుకు చేస్తారంటే ..

Maredu Leaves : ఒక్కో దేవుడికి ఒక్కో రకమైన పుష్పాలతో, పత్రాలతో పూజ చేస్తుంటారు. విష్ణుమూర్తిని రకరకాల పూలతో పూజిస్తారు. అదే శివుణ్ణి బిల్వ పత్రంతో, జలంతో,

Read more