వినాయకుణ్ణి మట్టితో చేయాలనీ చెప్పుతారు… ఎందుకో తెలుసా?

వినాయకుని విగ్రహాన్ని మట్టితోనే చేయాలని చెప్పేవారు పూర్వీకులు. చెరువుల్లోనూ, కుంటల్లోనో మట్టి తీసుకువచ్చి గణపతి ప్రతిమలు చేయమని చెప్పేవారు. గ్రామపెద్దలు, ఊరి మతపెద్దలు వర్షాకాలానికి ముందే సమావేశమై

Read more